زخمهایی از جنس زندگی

هیش،خفه،دادگاه رسمیه عزیزم

تیر 91
2 پست
خرداد 91
33 پست
زخم
34 پست